Över 2 miljoner svenskar kämpar ekonomiskt

I en nyligen publicerad statistik framkommer det att ekonomin stramar åt för många svenskar. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) har 2,6 miljoner invånare i Sverige svårigheter att täcka grundläggande utgifter såsom hyra och mat.

Denna oroande trend har belysts i en studie genomförd av Finansinspektionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Studien pekar på att en växande andel av befolkningen upplever en ansträngd privatekonomi.

Nyckelord som barnfattigdom, privatekonomi och undersökning är centrala i sammanhanget och understryker vikten av ytterligare forskning och åtgärder för att förstå och adressera de bakomliggande orsakerna till denna utveckling.

Ekonomisk press i svenska hushåll

I takt med ökade levnadskostnader kämpar allt fler svenskar med sin ekonomi. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) upplever 2,6 miljoner svenskar svårigheter att täcka basutgifter som hyra och mat.

  • Kommande rapport: SCB-rapporten 2024 omfattar sparande, förmögenhetsfördelning, nationellt överskott och underskott, samt investeringar och finansiering.
  • Sparande: Hushållens likvida sparande var högt under tredje kvartalet 2023, med minskad låntagning och nettouttag från bankkonton.
  • Ansvarig myndighet: Svenska Finansinspektionen.
  • Dataomfång: Finansiella konton, balanser, transaktioner, hushållens finansiella tillgångar, börsindex, hushållslån, konsoliderad skuld i procent av BNP.
  • Tillgänglig statistik: Årlig data från 1995 till 2022 och kvartalsvis från 1996 till 2023.

Rapporten, som väntas publiceras den 14 mars 2024, kommer att ge en djupare insikt i de ekonomiska vanorna hos svenska hushåll och kan bidra till att förstå de bakomliggande orsakerna till den ökade ekonomiska pressen.

Lämna en kommentar